Köpa Kamagra Oral Jelly

Kamagra 10 mg munsönderfallande tabletter

Kamagra innehåller Sildenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla en erektion.

Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda. Vad det än beror på så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.

Kamagra verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Kamagra minskar effekten av de naturliga ämnen i din kropp, som gör att erektionen försvinner. Kamagra tillåter en erektion att kvarstå tillräckligt länge för att du ska kunna fullfölja en sexuell aktivitet på ett tillfredsställande sätt.

Ta inte Kamagra

 • Om du är allergisk(överkänslig) mot Sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i Kamagra. Se innehållsämnen avsnitt 6. Tecken på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar och andnöd.
 • Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom glyceryltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Kamagra.
 • Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla infektioner med humant immunbristvirus (HIV).
 • Om du är över 75 år och tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.
 • Om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.
 • Om du fårnjurdialys.
 • Om du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt.
 • Om du hareller har haft lågt blodtryck.
 • Om det finnsärftliga ögonsjukdomari din släkt(såsom näthinneinflammation).
 • Om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på synnerven vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Var särskilt försiktig med Kamagra

 • Om du harproblem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex.
 • Om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt elektrokardiogram (EKG).
 • Om du harnågotkroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen.Detta inkluderar tillstånd kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna.
 • Om du haren sjukdom som kan ge erektioner som inte försvinner(priapism). Detta inbegriper sickelcellanemi, multipelt myelom och leukemi.
 • Om du harmagsår(också kallat gastriskt eller peptiskt magsår).
 • Om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera(såsom hemofili).
 • Om du använder någraandra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive Kamagra filmdragerade tabletter. Se ”Intag av andra läkemedel”.
 • Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Kamagra och kontakta omedelbart din läkare.

Barn
Kamagra är inte avsett för användningtill barn eller ungdomar under 18 år.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

 • Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer , såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Kamagra. Tala med en läkare innan du tar Kamagra .
 • Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.
 • Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot HIV. Tala med din läkare innan du tar Kamagra.
 • Ketokonazolelleritrakonazol , läkemedel mot svamp.
 • Erytromycin eller klaritromycin, makrolid antibiotika.
 • Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och godartad prostataförstoring.

Använd inte Kamagra munsönderfallande tabletter i kombination med någon annan behandling för erektil dysfunktion, inklusive Kamagra filmdragerade tabletter.

Intag av Kamagra med mat och dryck
 Du kan ta Kamagra munsönderfallande tabletter med eller utan mat – men ta inte denna medicin tillsammans med vätska.
 Drick inte grapefruktjuice när du använder Kamagra. Det kan påverka effekten av läkemedlet.  Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

Graviditet och amning
Kamagra ska inte användas till kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Kamagrakan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn.Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit Kamagra.

Viktig information om några innehållsämnen i Kamagra 10 mg munsönderfallande tablett

 • Aspartam är en källa till fenylalanin och kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.
 • Sorbitol: Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Ta alltid Kamagra enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 10 mg.

Ta Kamagra ungefär 60 minuter före sexuell aktivitet. Med sexuell stimulering kan du få en erektion någon gång mellan 25 minuter och upp till 4 till 5 timmar efter att ha tagit Kamagra.

 • Ta inte ut den munsönderfallande tabletten ur blistern förrän du ska ta den. Dra med torra händer ut änden av blistern ur blisterhållaren och tryck försiktigt på ovansidan för att få ut tabletten i handen. Krossa inte tabletten.
 • Lägg hela den munsönderfallande tabletten i munnen, på tungan. Tabletten kommer att lösas upp på några sekunder. Svälj sedan ner den med saliven. Den munsönderfallande tabletten måste tas utan vätska.

Ta inte Kamagra munsönderfallande tabletter med någon annan form av Kamagra.

Använd inte Kamagra mer än en gång per dygn.

Tala om för din läkare om du tror att Kamagra är för stark eller för svag. Han eller hon kan ordinera byte till en annan formulering av Kamagra med en annan dos, beroende på hur bra det fungerar för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Kamagra
Män som tar för mycket Kamagra kan uppleva fler biverkningar eller få allvarlig ryggsmärta. Om du tar mer Kamagra än du borde ska du tala om det för din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal .

Liksom alla läkemedel kan Kamagra orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad.

Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen har upplevts av patienter. Sluta ta Kamagra och kontakta läkare omedelbart. Plötslig hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.

Tänkbara biverkningar är redovisade i följande kategorier:

Mycket vanliga biverkningar(förekommer hos fler än 1 användare av 10)

Vanliga biverkningar(förekommer hos 1 till 10 användare av 100)

 • Yrsel
 • Blodvallning
 • Nästäppa eller rinnande näsa
 • Magbesvär

Mindre vanliga biverkningar(förekommer hos 1 till 10 användare av 1000)

 • Svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar och svalg
 • Sömnbesvär
 • Domningar och minskad känslighet för beröring
 • Sömnighet
 • Synpåverkan såsom röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta och -obehag, ljuskänslighet
 • Ringning i öronen, svindel – Ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning
 • Andnöd
 • Nästäppa
 • Sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkning, illamående, muntorrhet
 • Förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet
 • Hudutslag, hudrodnad
 • Rygg- eller muskelvärk, ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstelhet
 • Förlängda erektioner
 • Sjukdomskänsla

Sällsynta biverkningar(förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000)

 • Inflammation i ögat (konjunktivit)
 • Allergisk reaktion – Ångest
 • Svimning
 • Minnesförlust
 • Krampanfall – Ökat tryck i ögat (glaukom), ökat tårflöde
 • Påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)
 • Högt eller lågt blodtryck
 • Näsblod
 • Påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen – Överkänslighet hos huden för solljus
 • Smärtsamma erektioner
 • Bröstsmärta

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Kamagra är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen Sildenafil. Det finns som runda, orangefärgade, filmdragerade tabletter (5, 10 och 20 mg) och som runda, vita munsönderfallande tabletter (10 mg). Munsönderfallande tabletter är tabletter som löses upp i munnen.

Kamagra används för att behandla vuxna män (från 18 års ålder) med erektil dysfunktion (impotens) när de inte kan få eller bibehålla en erektion tillräcklig för tillfredsställande sexuell aktivitet. Sexuell stimulering krävs för att Kamagra ska vara effektivt.

Läkemedlet är receptbelagt.

Den rekommenderade dosen Kamagra är 10 mg som tas som en eller två filmdragerade tabletter cirka 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet eller som en munsönderfallande tablett (som tas utan vätska) cirka 60 minuter före sexuell aktivitet. Om de filmdragerade tabletterna tas i samband med en fettrik måltid kan effekten bli fördröjd. Dosen av de filmdragerade tabletterna kan ökas till högst 20 mg eller minskas till 5 mg beroende på behandlingens effektivitet och eventuella biverkningar.

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

En startdos på 5 mg ska övervägas för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion eller svårt nedsatt njurfunktion. Dosen kan behöva justeras för patienter som tar andra läkemedel som blockerar de enzymer som bryter ned Kamagra. Fullständig information finns i bipacksedeln.

Högsta rekommenderade doseringsfrekvens är en filmdragerad tablett eller munsönderfallande tablett per dag.

Den aktiva substansen i Kamagra, Sildenafil, hör till en grupp läkemedel som kallas typ 5-fosfodiesterashämmare (PDE5-hämmare). Den verkar genom att blockera det fosfodiesterasenzym som normalt bryter ned ett ämne som kallas cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Vid normal sexuell stimulering produceras cGMP i penis, där det får muskeln i penisens svampvävnad (svällkroppen) att slappna av, vilket möjliggör det inflöde av blod till svällkroppen som framkallar erektionen. Genom att blockera nedbrytningen av cGMP återställer Kamagra den erektila funktionen. För att framkalla erektion krävs sexuell stimulering.

Kamagra-tabetterna jämfördes med placebo (overksam behandling) i fyra huvudstudier på totalt 2 431 män i åldern 20–83 år med erektil dysfunktion. En av dessa studier gjordes på män med diabetes och en annan på män som fått prostatan bortopererad.

Effekten av de munsönderfallande tabletterna jämfördes med placebo i två huvudstudier som omfattade totalt 686 män i åldern 21–84 år med erektil dysfunktion.

I samtliga studier var förmågan att få och bibehålla en erektion det huvudsakliga effektmåttet. Detta dokumenterades i två frågeformulär som fylldes i hemma. Studierna pågick i 12 veckor.

Kamagra tabletter och munsönderfallande tabletter var betydligt effektivare än placebo vid alla mätningar i samtliga studier.

Den vanligaste biverkningen (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är huvudvärk. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Kamagra finns i bipacksedeln.

Kamagra ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot Sildenafil eller något annat innehållsämne. Det får inte ges till personer för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig, t.ex. män med allvarliga hjärtsjukdomar. Det får heller inte ges till patienter som någon gång haft synnedsättning på grund av problem med blodflödet till ögonnerven (icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati eller NAION). Kamagra får inte tas med nitrater (läkemedel som ges mot angina).

Eftersom Kamagra inte undersökts på följande grupper av patienter ska läkemedlet inte ges till dessa:

Patienter med hypotoni lågt blodtryck.

Kamagra får inte tas tillsammans med ketokonazol och itrakonazol (används för att behandla svampinfektioner) av män över 75 år, eller tillsammans med ritonavir eller indinavir (används för att behandla hivinfektion).

CHMP fann att fördelarna med Kamagra är större än riskerna och rekommenderade att Kamagra skulle godkännas för försäljning.

Den 6 mars 2003 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Kamagra som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning gäller under obegränsad tid.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats under ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Kamagra finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 08-2011.

Kommentera