Köpa Kamagra I Tyskland

20 mg filmdragerade tabletter
Sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD Kamagra ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR Kamagra
3. HUR DU TAR Kamagra
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR Kamagra SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD Kamagra ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Kamagra innehåller Sildenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla en erektion.

Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda. Vad det än beror på, så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.

Kamagra verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Kamagra minskar effekten av de naturliga ämnena i din kropp, vilket gör att erektionen försvinner. Kamagra tillåter en erektion att kvarstå tillräckligt länge för att du ska få en tillfredställd fullföljd sexuell aktivitet.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR Kamagra

Ta inte Kamagra

Om du är allergisk mot Sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar och andnöd.

Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom glyceroltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Kamagra.

Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla infektioner med humant immunbristvirus (HIV).

Om du är över 75 år och tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.

Om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.

Om du får njurdialys.

Om du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt.

Om du har eller har haft lågt blodtryck.

Om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt (såsom näthinneinflammation).

Om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på synnerven vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna som följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Kamagra, har visat sig öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kamagra.

Var särskilt försiktig med Kamagra

Om du har problem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex.

Om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt elektrokardiogram (EKG).

Om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen. Detta inkluderar tillstånd kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna.

Om du har en sjukdom som kan ge erektioner som inte försvinner (priapism). Detta inbegriper sickelcellanemi, multipelt myelom och leukemi.

Om du har magsår (också kallat gastriskt eller peptiskt magsår).

Om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom hemofili).

Om du använder några andra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive Kamagra munsönderfallande tabletter (se avsnittet: Andra läkemedel och Kamagra).

Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Kamagra och kontakta omedelbart din läkare.

Barn och ungdomar
Kamagra är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Kamagra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Kamagra. Tala med en läkare innan du tar Kamagra .

Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot HIV. Tala med din läkare innan du tar Kamagra .

Ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.

Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och godartad prostataförstoring.

Använd inte Kamagra filmdragerade tabletter i kombination med någon annan behandling för erektil dysfunktion, inklusive Kamagra munsönderfallande tabletter.

Kamagra med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Kamagra med eller utan mat – men helst inte efter en tung eller fettrik måltid eftersom det kan försena effekten.

Drick inte grapefruktjuice när du använder Kamagra. Det kan påverka effekten av läkemedlet.

Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

Graviditet och amning

Kamagra ska inte användas till kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Kamagra kan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit Kamagra.

3. HUR DU TAR Kamagra

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos är 10 mg.

Ta en tablett Kamagra ungefär 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet. Med sexuell stimulering kan du få en erektion någon gång mellan 25 minuter och upp till 4 till 5 timmar efter att ha tagit Kamagra.

Svälj en tablett med ett glas vatten.

Ta inte Kamagra filmdragerade tabletter med någon annan form av Kamagra.

Använd inte Kamagra mer än en gång per dygn.

Tala om för din läkare om du tror att Kamagra är för stark eller för svag. Han eller hon kan ordinera byte till en annan formulering av Kamagra med en annan dos, beroende på hur bra det fungerar för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Kamagra

Män som tar för mycket Kamagra kan uppleva fler biverkningar eller få allvarlig ryggsmärta. Om du tar mer Kamagra än du borde ska du tala om det för din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad.

Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen har upplevts av patienter. Sluta ta Kamagra och kontakta läkare omedelbart. Plötslig hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.

Tänkbara biverkningar är redovisade i följande kategorier:

Mycket vanliga:kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga:kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Kommentera